Herontwikkeling Papenhoef

In mei 2011 is een startnotitie met de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Papenhoef door de raad vastgesteld. Hierin is gekozen voor een klein aantal woningen zodat een groene, parkachtige uitstraling wordt gerealiseerd. Deze nieuwbouwontwikkeling geeft een duidelijke kwaliteitsverbetering van het gebied, omdat de twee kleinschalige wooncomplexen op een landschappelijke wijze worden ingepast in het groen, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met het behoud van waardevolle bomen, de cultuurhistorie (herstel theehuis) en de waterhuishouding.

In opdracht van Promad heeft IOB de uitwerking van de constructieve berekeningen verzorgd, evenals het constructief ontwerp t.b.v. de bouwaanvraag.