BES-code 2015 aangeboden aan bestuurscollege BES-eilanden

De BES-code 2015 is gereed. Het  Ministerie van BZK heeft deze versie ter vaststelling aangeboden aan het bestuurscollege van de BES-eilanden. Daarna wordt de BES-code 2015 definitief gemaakt. De BES-code 2015 is voorbereid door Arjan Beukelman, engineer constructietechniek en Reint Sagel, adviseur constructietechniek bij IOB, in nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

In het kader van de ´Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES´ is gewerkt aan een BES Bouwbesluit. Het BES Bouwbesluit zal de bouwregelgeving gaan bevatten voor Bonaire, St. Eustatius en Saba. Dit betreft onder andere de eisen voor de constructieve veiligheid van bouwwerken.

Naar aanleiding hiervan is in 2010 een opdracht uitgevoerd door Reint Sagel, adviseur constructietechniek bij Ingenieursbureau IOB. De opdracht luidde: Inventariseer de vigerende plaatselijke regelgeving en inventariseer welke wensen er leven met betrekking tot de toekomstige technische bouwregelgeving op de BES-eilanden. Hieruit volgende het rapport BES-code 2010 (conceptversie) dd. 15 november 2010, deze is verder uitgewerkt tot bruikbare teksten die kunnen worden aangestuurd vanuit het BES Bouwbesluit.